Regulamin

§1

1. Definicje

a) Regulamin – „Regulamin korzystania z portalu bloggin.pl”;

b) Bloggin.pl – Portal skupiający i przedstawiający treści z polskich blogów.

c) Użytkownik – osoba akceptująca niniejszy regulamin jednocześnie posiadająca zdolności do realizowania czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.

d)Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

 Regulamin określa zasady korzystania z portalu Bloggin.pl. Wszelskie usługi świadczone są drogą elektroniczną i polegają na dodawaniu blogów do portalu. Użytkownicy mogą czytać oraz komentować wpisy.

§3

W ramach świadczenia usługi Użytkownikom portalu udostępniane jest oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usługi, o której mowa w § 2.

 §4

Wszelkie treści publikowane na stronach poszczególnych blogów zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność autorów blogów i autorów komentarzy do blogów. Wyłączną odpowiedzialność za te treści ponoszą ich autorzy.

§5

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Bloggin.pl działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

- dodawanie przez Użytkowników blogów zawierających treści sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc, jak również blogów i akcji zawierających treści uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety,

- dodawanie przez Użytkowników blogów zawierających materiały tekstowe, graficzne, dźwiękowe, multimedialne czy audiowizualne naruszające prawem chronione dobra osób trzecich.

§6

Warunkiem dodania blogu do portalu Bloggin.pl jest umieszczenie na nim oznaczenia w postaci banera Bloggin.pl i linku do strony głównej Bloggin.pl. Bloggin.pl zastrzega sobie prawo do możliwoścu wykasowania bloga z portalu.

§7

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dane Użytkowników Bloggin.pl mogą zostać przekazane sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§8

Bloggin.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania, bezawaryjności i dostępności przez całą dobę oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Bloggin.pl ze względów technicznych.

§9

Niniejszy Regulaminie może ulec zmianie.

§10

Zasady ochrony prywatności określa regulamin „Polityka prywatności” – publikowany pod adresem http://bloggin.pl/polityka-prywatnosci/
Dane osobowe Użytkowników Bloggin.pl będą przetwarzane w celu świadczenia usługi, o której mowa w § 2 Regulaminu.
Dane osobowe Użytkowników Bloggin.pl będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§11

Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z portalem w formie powiadomień i newslettera

§12

Regulamin niniejszy obowiązuje od 15 września 2013 r.